Zadajte hľadaný tovar:

TOVAR V AKCII

Naša cena 1,51 €
skladom
Naša cena 10,00 €
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Naša cena 6,00 €
skladom
Naša cena 0,70 €
skladom

KONTAKTY

M-Profi
Jovická 21
04801 Rožňava
tel: +421 587345191
admin@pcmaxi.sk
c.u.2623118282-1100

ANKETA

Aký počítač preferujete?

Notebook 39% Stolný počítač 21% Tablet 18% Rozhodujem sa podla ceny 22%

Online

 


Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

obchodné podmienky  , reklamačné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 ROZSAH PLATNOSTI

Obchodné podmienky definujú základné práva a povinnosti v obchodnom styku medzi kupujúcim a firmou M-Profi, Kyjevská 34, prev. PCMax  Jovická 21, Rožňava , 04801 IČO 43411924.

1.2 DEFINÍCIA KUPUJÚCEHO

•             maloobchod - kupujúcim sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba   2. OBJEDNÁVKA TOVARU

2.1 SPÔSOB OBJEDNÁVKY TOVARU

K objednávaniu tovaru môže kupujúci využiť jeden z nasledujúcich spôsobov:

•             on-line výberom požadovaného tovaru na www.pcmaxi.sk

•             elektronickou poštou admin@pcmaxi.sk

•             písomne zaslaním poštou na adresu prevádzky firmy

•             osobne v priestoroch prevádzky

2.2 NÁLEŽITOSTI OBJEDNÁVKY TOVARU

Pre záväzné potvrdenie objednávaného tovaru musí objednávka obsahovať nasledujúce náležitosti:

•             typ, špecifikácia tovaru a počet kusov podľa aktuálneho cenníka

•             obchodné meno kupujúceho, včítane IČO prípadne DIČ (firmy a spoločnosti)

•             priezvisko a meno (fyzické osoby)

•             kompletná adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ)

•             spôsob dopravy resp. prevzatia tovaru

•             kontaktný telefón, e-mail (pre prípadné upresnenie objednávky)

V prípade neúplnosti týchto údajov, môže predajca objednávku kedykolvek zrušiť.

2.3 POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Po prijatí objednávky predávajúci potvrdí aktuálnu dostupnosť typu a množstva objednávaného tovaru, prípadne možnosti požadovaného rozšírenia. Pri osobnom odbere je tovar možné rezervovať do 24 hodín, po predložení zálohy 1 týždeň. Objednávka tovaru je záväzná až po vzájomnom odsúhlasení kupujúcim a predajcom.

2.4 ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Nezáväznu objednávku je je možné zrušiť bez akýchkoľvek storno poplatkov. Pri zrušení záväznej, vzájomne potvrdenej objednávky bude predajca oprávnený účtovať zmluvnú pokutu zo zálohovej platby vo výške max. 5% z ceny objednaného tovaru. Predávajúci má právo zrušiť záväznú objednávku, ak cena tovaru nebola uhradená riadne a včas dohodnutým spôsobom, resp. ak si kupujúci neprevezme tovar do dňa rezervácie. Záloha uhradená za účelom rezervácie tovaru je po zrušení objednávky samostatne nevratná.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 CENA TOVARU

Cena tovaru sa riadi aktuálnou ponukou zverejnenou na www.pcmaxi.sk ,alebo v predajni , platnou v čase potvrdenia objednávky. Predávajúci môže dohodnúť s kupujúcim osobité cenové a platobné podmienky predovšetkým pri množstevných odberoch. Za rozdiely v cenách vzniknuté v čase od objednania tovaru do času dodávky tovaru, ak nie je dohodnuté inak, predávajúci neručí.

3.2 FORMA PLATBY

•             v hotovosti - osobne pri prevzatí tovaru

•             dobierkou - platba kurierovi pri prevzatí tovaru

•             faktúrou - vopred na základe záväznej objednávky, proforma faktúra sa považuje za uhradenú, ak bola v deň splatnosti pripísaná na účet predávajúceho.V prípade nedodržania lehoty splatnosti, bude kupujúcemu pripočítaná za kazdý deň omeškania 5% z celkovej vyfaktúrovanej sumy.Pri nedodržaní platobných podmienok si predávajúci vyhradzuje nárok zrušiť zmluvu s kupujúcim, neregistrovaným zákazníkom v budúcnosti tovar nepredávať .

•             inak vopred dohodnutým spôsobom

3.3 PREDAJ NA SPLÁTKY

Predávajúci umožňuje predaj tovaru aj na splátky prostrednícvom zmluvných spoločností. Podmienky predaja tovaru na splátky môže kupujúci obdržať na požiadanie, resp. sú dostupné na Internetových stránkach jednotlivých spoločností.

4. ODOVZDANIE A PREVZATIE TOVARU

4.1 SPÔSOB PREVZATIA TOVARU

•             osobne - v prevádzkových priestoroch predávajúceho

•             prepravnou (kuriérskou) spoločnosťou - dopravné podmienky sú k dispozicií na Internetových stránkach jednotlivých spoločností Pri zasielaní tovaru hradí náklady na prepravu kupujúci, ak nie je uvedené inak.

4.2 DODACIA LEHOTA

Aktuálne dostupný tovar preberaný osobne je možné prevziať ihneď po uhradený hodnoty tovaru. V prípade rozšírenia, alebo zmeny konfigurácie, bude tovar pripravený k odberu po dobe nevyhnutnej na vykonanie požadovaných úprav a otestovanie. Pri odbere tovaru prepravnou (kuriérskou) spoločnosťou kupujúci obdrží naskladnený tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky.V prípade, tovaru ktorý je nedostupný, alebo nie je skladom je doba dodania neurčitá. Po naskladnení predávajúci upozorní kupujúceho a dohodne sa na dokončení objednávky.

4.3 NADOBUDNUTIE TOVARU

Pri osobnom prevzatí tovaru kupujúci obdrží doklad o nadobudnutí tovaru (faktúru a príjmový pokladničný doklad) k prevzatému tovaru. V prípade zaslania tovaru prepravnou spoločnosťou bude faktúra, zaslaná spolu s tovarom. Tovar sa považuje za dodaný, okamihom prevzatia kupujúcim pri osobnom odbere, resp. okamih jeho odberu dopravnou spoločnosťou. Akékoľvek nedostatky alebo neúplnosť dokumentov je kupujúci povinný oznámiť ihneď pri preberaní tovaru, inak sa považuje tovar za riadne dodaný. Pri objednávke tovaru na dobierku kupujúci uhradí plnú cenu tovaru kurierovi pri prevzatí tovaru. Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia.

4.4 VRÁTENIE TOVARU

Pri zásielkovom predaji: súkromná osoba má v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa § 12 možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru . Písomne prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu, čísla účtu a presnej adresy pre finančné vysporiadanie musí byť predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. Pri vrátení tovaru musí byť tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako poistenú zásielku kurierom (nie na dobierku) spolu s dokladom o kúpe, alebo osobne v prevádzke predajcu. V prípade splnenia uvedených podmienok predajca vráti cenu tovaru prevodom na účet kupujúceho najneskôr do 14 dni od doručenia tovaru. Kupujúci môže vrátiť tovar predávajúcemu v prípade, že ide o bežný skladový tovar. Tovar, ktorý bol objednaný na základe špecifickej objednávky kupujúceho, nie je možné vrátiť.

Pevný predaj: predávajúci si uplatňuje pri vrátení tovaru storno poplatok vo výške 20% z ceny tovaru. Predávajúci môže vrátiť tovar len v prípade, že ide o nepoškodený tovar, kompletný a v pôvodnom balení. Vrátiť tovar môže kupujúci až po súhlase predávajúceho.

Kupujúci nemôže odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy najmä v nasledujúcich prípadoch:

•             ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť (servis, preprava a pod.)

•             ak ide o predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo potvrdil inštaláciu (aktiváciu)

•             ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (špecifická konfigurácia)

5. ZAVEREČNÉ USTANOVENIA

Predajca má výhradné právo tieto obchodné podmienky dopĺňať a meniť iba po vzájomnom odsúhlasení kupujúcim. Vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného a občianského zákonníka a všeobecne záväznými a právnymi predpismi v Slovenskej republike. Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho prijíma a súhlasí s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami.

 

Reklamačný poriadok

1.Máj.2007
(
ust. § 273 Obchodného zákonníka, ust. § 612 a vyššie Občianskeho zákonníka)

 

1) Všeobecné ustanovenia

Uplatnenie a postup vybavenia reklamácie bude podliehať nadradeným predpisom v zákonoch uvedených v Občianskom zákonníku č. 40/1964 Zb. a podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a bude sa vzťahovať iba na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti    M-Profi. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. K zakúpenému tovaru je priložený daňový doklad o kúpe slúžiaci aj ako záručný list, na ktorom sú uvedené identifikačné údaje o danom tovare.

2) Záručné podmienky

a) Na tovar sa poskytuje záruka na 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov ( výnimkou sú výrobky s obmedzenou záručnou dobou, viď bod 2, odsek j). Táto doba začína dňom vystavenia dokladu o kúpe tovaru a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave a jej dĺžka je doba od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. V prípade výmeny tovaru nemusí zákazník obdržať úplne nový výrobok, ale vymenený výrobok bude mať minimálne rovnaké parametre ako reklamovaný tovar.

b) Záruka sa vzťahuje na všetky viditeľné aj skryté poškodenia tovaru, ktoré nie sú zlučiteľné s jeho funkčnosťou, úžitkovými a estetickými vlastnosťami. U tovaru kupujúci preukazuje pôvod tovaru faktúrou (dodacím listom). Kvôli tomu je kupujúci povinný si tento doklad počas trvania záruky ponechať a uschovať.

c) Kupujúci je povinný si tovar prezrieť po jeho prevzatí bez zbytočného odkladu. Prevzatím rozumieme odovzdanie tovaru prepravcom zákazníkovi. Zároveň je povinný oznámiť predávajúcemu hneď po uskutočnení kontroly dodaného tovaru všetky nedostatky (poškodenia), ktoré zistil, alebo ktoré pri odbornej kontrole bolo možné zistiť. Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru s údajmi na faktúre či dodacom liste, je nevyhnutné podať o tomto stave správu predávajúcemu do troch pracovných dní od dňa prevzatia tovaru (objednávky).

d) Kupujúci je povinný oznámiť zistené nedostatky predávajúcemu písomne na adrese predávajúceho. V oznámení kupujúci musí uviesť zistené nedostatky (charakteristika, ako sa prejavujú), popr. priložiť foto a musí uviesť nárok, ktorý v dôsledku škody uplatňuje. Kupujúci v dôsledku poškodenia tovaru môže uplatniť nasledujúce kroky: dodanie chýbajúceho tovaru, oprava tovaru, výmenu poškodeného tovaru, primeranú zľavu z nákupnej ceny tovaru, odstúpenie od zmluvy (nárok na odstúpenie od zmluvy je uskutočniteľný iba v prípade, ak ani jedno z vyššie spomenutých riešení nie je realizovateľné).

e) Reklamačný formulár pošle kupujúci písomne poštou na adresu predajcu alebo osobne na adrese predajcu .

f) Odberateľ doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu prevádzky spoločnosti M-Profi. alebo inú dodávateľom určenú adresu. Tovar musí byť v pôvodnom obale (pokiaľ ho obsahoval) v kompletnom stave. Ku každému tovaru musí predložiť doklad o kúpe tovaru.

g) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

- poškodením tovaru pri preprave. Takéto škody je nutné riešiť s prepravcom pri preberaní tovaru,

- porušením ochranných pečatí a garančných nálepiek, ak sa nachádzajú na výrobku,

- mechanickým poškodením, neodbornou inštaláciou, manipuláciou a obsluhou,

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami určenému prostrediu,

- ak tovar bol poškodený živlami (voda, oheň, blesk, ...), alebo tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo poškodený iným vonkajším vplyvom.

h) V prípade neoprávnenej reklamácie tovaru spotrebiteľom je predávajúci oprávnený účtovať spotrebiteľovi prácu nutnú k otestovaniu tovaru v sadzbe 300,-Sk bez DPH.

i) Spoločnosť M-Profi. si vyhradzuje právo nahradiť zlé a neopraviteľné výrobky za tovar z rovnakými parametrami.

j) Na spotrebný materiál (žiarovky a pod.) je poskytovaná obmedzená záruka, ktorá je stanovená osobitne podľa typu tovaru a daného výrobcu.

k) Na tovar je bežná reklamačná lehota 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní odo dňa prevzatia resp. doručenia tovaru predávajúcemu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodol inak. (Občianskym zákonníkom stanovená reklamačná lehota neplatí v prípade obchodných vzťahov podliehajúce Obchodnému zákonníku!).

Pre upresnenie reklamačných podmienok vid zadná strana záručného listu..

 

M-Profi, Mikuláš Repaszký , Kyjevská 34 , Rožňava

YmM1YWMyZD